Zasady BHP magazynowania materiałów

Magazynowanie palet

Podczas rozmieszczania materiałów w magazynach należy przestrzegać wielu zasad, które uchronią nas przed wystąpieniem wypadku spowodowanego np. poprzez zawalenie się za wysokiego stosu.           Najważniejsze zasady: określić dla każdego rodzaju magazynowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania, dopilnować aby masa składowanego materiału nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń do składowania (regałów, [...]

Przemieszczanie ładunków przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, samochodów ciężarowych, przenośników, dźwigów, wyciągów, suwnic, żurawi.

tramsport wózkiem widłowym

Do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być zatrudniona osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada uprawnienia operatora lub zezwolenie na obsługę wózka wystawione przez pracodawcę obowiązujące tylko na terenie danego zakładu pracy. Przed przystąpieniem do pracy kierowca wózka powinien być poinformowany m. in. o: masie ładunku i ich właściwościach fizyko-chemicznych, rodzaju opakowań tych [...]

Zasady przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek, napędzanych dźwignic oraz przy wykorzystaniu drabin.

Wózek do transportu ręcznego

Taczki i wózki mogą być wykorzystywane do prac transportowych pod warunkiem, że zostaną zachowane odpowiednie normy  bezpieczeństwa i higieny pracy.Wszystkich norm należy bezwzględnie przestrzegać.             Najważniejsze to: dopuszczalna masa transportowanego ładunku na wózku na terenie płaskim nie może przekraczać 450kg na pracownika (łącznie z masą wózka). przy transporcie ładunku na [...]

Transport wewnątrzzakładowy ręczny oraz przy użyciu środków transportu- podstawowe zasady BHP oraz obowiązki pracodawcy

wózek do transportu ręcznego

Transport ręczny jest to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania ładunków, przedmiotów bądź materiałów przez jednego lub więcej pracowników w tym przemieszczanie ich za pomocą: unoszenia, podnoszenia, pchania, układania, ciągnięcia, przenoszenia, przetaczania, przesuwania, przewożenia za pomocą odpowiedniego sprzętu. Sprzętem do transportu ręcznego mogą być urządzenia ograniczające zagrożenie i uciążliwość związaną z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów oraz ułatwiające [...]

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej stopery

Środki ochrony indywidualnej służą do ochrony pracownika przed zagrożeniami i niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Do tego celu stosuje się ubrania robocze, mundury, odpowiednie wyposażenie dla służb pierwszej pomocy, policji, wojska, służb porządku publicznego oraz środki ochrony indywidualnej używane w transporcie drogowym, do samoobrony lub przenośne aparaty służące do wykrywania i alarmowania zagrożenia.         [...]